Κατ΄ εξαίρεση οδήγηση Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν θέση οδηγού

 

Με τον Ν.4250/2014 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 19 του, ν. 2503/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 20 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, σχετικά με την κατ΄ εξαίρεση οδήγηση των Δημοτικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.

Έτσι με το εδάφιο θ', της παρ. 2 του άρθρου 47 του νόμου επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση παροχή έγκρισης οδήγησης αυτοκινήτων, στους:

θ) ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλύονται ή δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι υπάλληλοι για την άσκηση του καθήκοντος αυτού, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους.

3. Η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται [...] για τους αιρετούς και υπαλλήλους της περ. (θ) από τον οικείο Δήμαρχο...

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 28 Ν.4704/2020 με ισχύ την 14/07/2020

4. Για την παροχή της έγκρισης η ενδιαφερόμενη υπηρεσία υποβάλλει αίτημα στο οποίο αιτιολογούνται επαρκώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την οδήγηση των αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία των υπαλλήλων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και του χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται η έγκριση, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

5. α. Επιτρέπεται η οδήγηση […] των οχημάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους Δημάρχους, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης.

β. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων Υπηρεσιών τους από [...] τους Αντιδημάρχους, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων, ύστερα από έγκριση του οικείου […] δημάρχου, [...] υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας.

γ. Η οδήγηση των οχημάτων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ […] από το προσωπικό τους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπως ορίζεται στο οικείο καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 49 Ν.4735/2020 με ισχύ την 12/10/2020

6. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η παροχή έγκρισης για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ α΄ [...] από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος. Η απόφαση αυτή ισχύει με την αναβλητική αίρεση της επέλευσης του κινδύνου ή της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος ή η ανάγκη υφίσταται, σε καμία δε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

γ.«Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση δεν εφαρμόζεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στους οποίους έχει χορηγηθεί η κατ΄ εξαίρεση άδεια οδήγησης και χειρισμού οχημάτων και μηχανημάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του ν. 3801/2009, η διάρκεια της οποίας δύναται να ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, υπό την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι η ανάλογη άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ».

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 70 Ν.4662/2020 με ισχύ την 07/02/2020

7. Από την έκδοση του παρόντος καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α΄107), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄85), καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου.

Σχόλια